Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VOORWAARDEN van HOEKSTRA GEURTEN NOTARISSEN


1. HOEKSTRA GEURTEN NOTARISSEN is een openbare maatschap van notarissen met kantoor te Heerlen, hierna te noemen 'de maatschap'.
De hierna te noemen 'opdrachtgever' is de cliënt, relatie en/of contractpartner van de maatschap.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van dienstverlening waaronder juridische dienstverlening, het geven van (fiscaal) advies en mediation- opdrachten, onder terzijdestelling van door opdrachtgever te hanteren voorwaarden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, ongeacht of opdrachtgever de wens stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk heeft kenbaar gemaakt, dat de opdracht door een specifieke persoon zijdens de maatschap dient te worden verricht. De maatschap alsmede diens individuele maten is/zijn gerechtigd een opdracht te weigeren.
Bij het inschakelen van derden zal de maatschap vooraf overleg voeren met opdrachtgever. Elke aansprakelijkheid van de maatschap voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

3. Door de maatschap afgegeven offertes vervallen indien deze niet binnen één maand na dagtekening daarvan uitdrukkelijk schriftelijk of op elektronische wijze worden aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sedert het uitbrengen van de offerte(s) gewijzigd zijn.

4. Een opdracht geldt als aanvaard zodra de opdrachtgever een op diens verzoek door of namens de maatschap een opdrachtbevesti-ging, conceptakte, advies of ander geschrift in ontvangst neemt.

5. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte danwel onderhandse akte, vallen onder de opdracht. De maatschap is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij de maatschap gebruikelijke tarieven alsmede de aan de maatschap doorberekende kosten en/of verschotten, tenzij tussen de opdrachtgever en de maatschap schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Eventuele door de maatschap aan derden betaalde of te betalen leges, griffierechten, omzetbelasting en dergelijke moeten ook door de opdrachtgever aan de maatschap worden voldaan. Tussentijdse wijzigingen van leges en/of tarieven van derden alsmede belastingen en heffingen mogen steeds in een reeds uitgebrachte kostenopgave worden doorberekend.

7. De maatschap is voorts gerechtigd om kosten verbonden aan (in alle gevallen van) betekening aan hem van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van of namens een partij of derde(n) aan de opdrachtgever door te berekenen.

8, Op de dienstverlening door de maatschap en/of diens individuele maten is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van toepassing. In dat kader is de maatschap en/of diens individuele maten onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat en, onder meer, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland te maken als zich een ongebruikelijke transactie voordoet.

9. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap en/of de waarnemer(s) namens de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening komt van de maatschap.
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien ten onrechte dienst is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de maatschap in de desbetreffende zaak/ opdracht in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 100.000,- (éénhonderdduizend euro). De keuze van de door de maatschap in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap voor alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap en/of diens waarnemer(s) aansprakelijk is voor fouten voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De maatschap is evenmin aansprakelijk indien een bank zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen en in geval van storingen in het elektronisch bankverkeer.

10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de maatschap verstrekte informatie. De maatschap kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de opdracht. De maatschap behoudt zich het recht voor het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

11. In geval de opdrachtgever een consument is: de maatschap en/of diens individuele maat/maten licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling en deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan overeengekomen.

12. In geval de opdrachtgever een consument is: de maatschap en/of diens individuele maat/maten mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

13. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden staat opdrachtgever als debiteur in voor de betaling van de declaratie van de maatschap.

14. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn.

15. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling (of niet-betaling) door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

16. De maatschap kan een voorschot vragen voor de te verrichten werkzaamheden. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
Ook kan tussentijds aan opdrachtgever gefactureerd worden. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder opschorting of verrekening.
Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij aan de maatschap (indien consument:) de wettelijke rente en, indien geen consument: de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur/facturen. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd als bepaald in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
Betaling is alleen mogelijk door overboeking op een ter name van de maatschap gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten. De betaling door of ten behoeve van opdrachtgever strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders vermeld. Opdrachtgever is niet bevoegd het aan de maatschap verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
Indien de financiéle positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de maatschap daartoe aanleiding geeft is de maatschap gerechtigd van opdrachtgever aanvullende zekerheid te verlangen in een door de maatschap te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van jegens de maatschap aangegane verplichtingen, is de maatschap gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en al hetgeen opdrachtgever aan de maatschap, uit welke hoofde ook , is verschuldigd, is direct opeisbaar.
Wordt de overeenkomst van opdracht ontbonden, dan is opdrachtgever de gemaakte kosten en een vergoeding voor de gemaakte uren verschuldigd.

17. Een vordering op de maatschap en/of diens individuele leden vanwege de uitbetaling van geld op grond van een rechtshandeling kan geen voorwerp zijn van een cessie of verpanding.

18. De maatschap vergoedt rente over de gelden, depotgelden incluis, die op de kwaliteitsrekening van de maatschap worden gestort tenzij (a) het bedragen betreffen die drie dagen of korter op de kwaliteitsrekening hebben gestaan en/of (b) het bedragen betreffen lager dan € 10.000,- (tienduizend euro) en zeven dagen of korter op de kwaliteitsrekening hebben gestaan en/of (c) het bedragen betreffen die lager zijn dan € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro) die dertig dertig dagen of korter op de kwaliteitsrekening hebben gestaan.

19. De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer, mede gelet op het gemiddelde bedrag op de kwaliteitsrekening, gebruikelijk is onder aftrek van administratie- en bankkosten.

20. De maatschap is bevoegd het aan de opdrachtgever te declareren bedrag te verrekenen met gelden welke de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening, waaronder mede zijn begrepen (al dan niet krachtens een bankgarantie verstrekte) waarborgsom(men) en depot(s).

21. Alle aanspraken jegens de maatschap vervallen binnen zes maanden na de datum waarop de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever werd gefactureerd dan wel binnen zes maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kan zijn met enig gebrek in de dienstverlening van de maatschap.

22. Op die dienstverlening van de maatschap is Verordening Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing (zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen, waarbij de opdrachtgever diens bezwaren eerst schriftelijk aan de maatschap voorlegt binnen de hiervoor in pt. 21. genoemde termijn. De maatschap zal vervolgens binnen vier weken na ontvangst van de bezwaren een schriftelijk inhoudelijk standpunt innemen.

23. Ingeval de maatschap en de opdrachtgever dor middel van elektronische communicatie-middelen met elkaar communiceren, dragen beide partijen zorg voor adequate virus-protectie. In het geval een van de partijen getroffen wordt door een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheids-beperking geldt ook indien elektronische berichten niet, niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De verzending van e-mails zal non-encrypt geschieden tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

24. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de maatschap het desbetreffende dossier gedurende twintig jaren bewaren. Na ommekomst van die termijn staat het de maatschap vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van die termijn, zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

25. De maatschap behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën.

26. De maatschap behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch te archiveren zodra zulks wettelijk is toegestaan.

27. De maatschap en/of diens individuele maat/maten houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van die regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

28. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de maatschap en diens individuele maat/maten, hun waarnemers en van al diegenen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten de maatschap en/of diens individuele maat/maten aansprakelijk zou kunnen zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

29. Indien het bepaalde in deze voorwaarden tegenstrijdig is met hetgeen in de overeengekomen voorwaarden of de consumentenbrochure is bepaald, dan geldt de voor de consument gunstigste bepaling.

30. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de dienst is verricht of de Geschillencommissie.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Limburg op 26-08-2014 onder nummer 19/2014 AL.