Inschrijven verklaring van erfrecht gewijzigd

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het (kadastrale) beleid met betrekking tot de inschrijving van verklaringen van erfrecht. Wanneer niet wordt voldaan aan de nieuwe eisen, wordt inschrijving van de verklaring van erfrecht geweigerd. De wijziging is het gevolg van een toename van het aantal oude -onderhandse- verklaringen van erfrecht die ter inschrijving worden aangeboden.

Een verklaring van erfrecht moet voldoen aan de vereisten van artikel 188 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de vermelding van de erfgenamen moet, conform lid 1a van dit artikel, worden vermeld voor welke aandelen ieder gerechtigd is tot de nalatenschap. In dit geval moet de notaris ook melden of zij de nalatenschap hebben aanvaard. Als de verklaring van erfrecht hiervan geen melding maakt, zal met ingang van 1 juli 2015 de inschrijving worden geweigerd. Dit geldt ook voor de verklaringen van erfrecht die zijn verleden voor 1 januari 2003 en nu ter inschrijving worden aangeboden.

bron: https://notarisnet.notaris.nl/nieuwsberichten/inschrijven-verklaring-van-erfrecht-gewijzigd